خدمات ربات

دریافت در لحظه

در ساعات معاملاتی در صورتی که سهمی از فیلتری عبور کند در لحظه برای شما در تلگرام ارسال می شود.

آرشیو سهم های فیلتر شده

قابلیت دسترسی به آرشیو سهم های فیلتر شده (بر اساس سهم و بر اساس فیلتر خاص)

آمار کلی

دریافت آمارهای روزانه،هفتگی ماهانه و ... مفید مانند روند روزانه شاخص،ترین های بازار و ...

تابلوخوانی اتوماتیک